W najbliższych kwartałach możliwy dalszy spadek dynamiki kredytów - NBP
POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

W najbliższych kwartałach możliwy dalszy spadek dynamiki kredytów - NBP

W najbliższych kwartałach można spodziewać się dalszego spadku dynamiki łącznej wartości kredytów - ocenia NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.
"W najbliższych kwartałach można spodziewać się dalszego spadku dynamiki łącznej wartości kredytów, choć nie jest wykluczone, że pojedyncze produkty odnotują silniejszy wzrost niż w ostatnich sześciu miesiącach (np. kredyty obrotowe dla MSP). Osłabienie wzrostu kredytów wpłynie niekorzystnie na wyniki finansowe banków w 2013 r., nie należy jednak spodziewać się zagrożenia stabilności finansowej sektora bankowego z tego powodu. Nie można też wykluczyć, że dynamika kredytów dla sektora niefinansowego przejściowo może przyjąć wartości ujemne, co wpływałoby negatywnie na koniunkturę gospodarczą. Wydaje się jednak, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest ograniczone. Sytuacja sektora bankowego nie wskazuje na możliwość wystąpienia silniejszego procyklicznego zredukowania podaży kredytu (credit crunch)" - napisano w raporcie.

NBP ocenia, że liberalizacja zasad udzielania kredytów konsumpcyjnych przez banki może przyczynić się do przepływu części klientów firm pożyczkowych do banków, co może wspierać akcję kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych, choć może nie mieć istotnego znaczenia dla wzrostu popytu konsumpcyjnego.

Z raportu wynika, że spadać może tempo wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw.

"Niepewność odnośnie perspektyw koniunktury oraz odczuwany przez przedsiębiorstwa niski popyt na rynku krajowym, będą działały w kierunku dalszego obniżania tempa wzrostu kredytów dla przedsiębiorstw, szczególnie kredytów inwestycyjnych".

Z kolei wzrost kredytów obrotowych dla małych i średnich przedsiębiorstw będzie wspierany przez uruchomiony w marcu rządowy program Portfelowej Linii Gwarancyjnej De Minimis.

NBP ocenia, że koszty realizacji ryzyka kredytowego sektora przedsiębiorstw utrzymają się na podwyższonym poziomie.

"W dłuższym okresie, stopniowa, ale z natury rzeczy, powolna przebudowa struktury branżowej portfela zaangażowań banków może sprzyjać ograniczaniu skutków finansowych ryzyka kredytowego. Potencjalne szybsze ograniczanie dźwigni finansowej przez przedsiębiorstwa o słabszych wynikach finansowych powinno znaleźć odzwierciedlenie w niższych kosztach odpisów z tytułu ryzyka kredytowego w bankach"

Popyt na kredyty mieszkaniowe będzie niższy m.in. na skutek zakończenia od stycznia 2013 r. programu "Rodzina na swoim", co ograniczy zdolność kredytową części potencjalnych kredytobiorców.
Za to sytuacja makro niekorzystnie wpłynie również na sektor gospodarstw domowych, co dodatkowo odbije się na ryzyku kredytowym.

"Pomimo przewidywanego zwiększenia tempa wzrostu PKB, sytuacja na rynku pracy ma ulec dalszemu pogorszeniu. Dodatkowo, odmiennie niż w poprzednich okresach, jednocześnie ze wzrostem liczby bezrobotnych zmniejszy się liczba pracujących. Pogorszenie sytuacji na rynku pracy będzie miało negatywny wpływ na jakość kredytów i wielkość strat kredytowych. Zwiększenie obciążenia portfela kredytów dla gospodarstw domowych stratami kredytowymi powinno dotyczyć zarówno kredytów mieszkaniowych, jak i konsumpcyjnych" - podał NBP w raporcie. (PAP)


logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3