POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zawarcie istotnej umowy licencyjnej na wdrożenie systemów informatycznych

Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2017 roku zawarł ze spółką I-dotcom LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki w stanie Nevada („I-dotcom LLC”) umowę na wdrożenie systemów informatycznych, w ramach której I-dotcom LLC zobowiązuje się do dostarczenia Spółce systemu informatycznego w formie zainstalowanych licencji poniżej wyszczególnionych integralnych części systemu:
a. Licencji System MarketPlace B2B wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów odbioru, modelu drop shipping,
b. Licencja API „dystrybutor” – system integracyjny dostawców oparty o schemat plików XML/CSV,
c. Licencji Systemu Marketplace B2C – system e-commerce dla klientów indywidualnych wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów odbioru, modelu drop shipping ,
d. Licencji systemu One-clickshop – system automatycznego subskrybowania sklepów internetowych wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów odbioru, modelu drop shipping,
e. Licencji systemu One- clickservice – system subskrybowania automatycznego usług świadczonych na odległość wraz z systemami transakcji online, płatności cyfrowych, pobraniowych, mass payment, punktów odbioru, modelu drop shipping ,
f. Licencji systemu ogłoszeń B2B oraz B2C oparty o schemat geolokalizacji, płatności i subskrypcji,
g. Licencji systemu bank & insurance B2C wraz z systemami pożyczek, ubezpieczeń, analiz i zarządzania kontami bankowymi.
Wszystkie licencje zostaną wdrożone i skonfigurowane najpóźniej o końca 2017 roku, dotyczy to również konfiguracji z systemem informatycznym spółki zależnej Emitenta - Dazumi sp. z o.o.
Wartość dostarczonego systemu informatycznego w formie kodów i usług świadczonych przez I-dotcom LLC wynosi 998 000 USD (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dolarów 00/100 ) netto.
Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków, dla tego rodzaju umów.
W opinii Zarządu powyższa umowa jest kluczowa dla dalszego rozwoju Spółki w oparciu o nową działalność i będzie miała istotny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta w przyszłości. Niniejsza umowa licencyjna stanowi również potwierdzenie rozpoczęcia działalności operacyjnej Emitenta w nowym obszarze, jakim jest dostarczanie i zarządzanie zintegrowanymi technologiami dla rynku e-commerce.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Damian Puczyński Prezes Zarządu
  • Marek Nowicki Wiceprezes Zarządu