POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd Rotopino.pl S.A. (Emitent), informuje, że otrzymał zawiadomienie od spółki Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Altus), sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej. Zawiadomienie zostało sporządzone w związku z nabyciem przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus w skutek rozliczenia w dniu 3 stycznia 2017 roku 59.100 akcji Emitenta, co spowodowało, że udział funduszy zarządzanych przez Altus, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwiększył się powyżej progu 20 %.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem przed dokonaniem powyższej transakcji fundusze zarządzane przez Altus posiadały 1.982.024 akcji Emitenta, stanowiących 19.82 % kapitału zakładowego, dających prawo do 1.982.024 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło udział w wysokości 19.82 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Natomiast po dokonaniu nabycia przez fundusze zarządzane przez Altus, posiadają one 2.041.124 akcji Emitenta, stanowiących 20,41 % kapitału zakładowego, dających prawo do 2.041.124 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi udział w wysokości 20,41 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto w ww. zawiadomieniu Altus poinformował, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy o ofercie publicznej.

Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Ryszard Zawieruszyński Prezes Zarządu
  • Maciej Posadzy Członek Zarządu