POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Przydział obligacji

Zarząd GetBack S.A z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 11 stycznia 2017 r. przydzielone zostały obligacje serii JJ oraz JK o łącznej wartości nominalnej równej 8.334.400 zł.

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje są obligacjami na okaziciela oraz maja formę dokumentu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §5 ust 1 pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Konrad Kąkolewski Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski Wiceprezes Zarządu