POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Raport miesięczny Dywilan SA za grudzień 2016 roku.

Zarząd Dywilan Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2016 roku.

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Dywilan SA:
W okresie sprawozdawczym (tj. w grudniu 2016 roku) nie wystąpiły zdarzenia i tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogłyby mieć wpływ na kondycję finansową oraz wyniki finansowe Spółki.

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2016 roku) Spółka opublikowała, za pośrednictwem systemu EBI, jeden raport bieżący EBI:
(1) Raport Bieżący EBI Nr 21/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku, Raport miesięczny Dywilan SA za listopad 2016 roku;

W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2016 roku) Spółka opublikowała za pośrednictwem systemu ESPI jeden Raport Bieżący ESPI:
(1) Raport Bieżący ESPI Nr 3/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku, Odstąpienie od publikacji prognoz wyników finansowych.

Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki (http://www.dywilan.com.pl/relacje_inwestorskie), a także m.in. na następujących stronach internetowych: http://www.newconnect.pl oraz http://www.gpwinfostrefa.pl.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu grudniu 2016 roku) Spółka nie realizowała inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

IV. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Spółki i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego:

W miesiącu styczniu 2017 r., Spółka opublikuje w drodze Raportu Bieżącego daty przekazywania raportów okresowych Dywilan SA w 2017 roku.
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie przewiduje, aby w okresie miesiąca stycznia 2017 roku miały miejsce inne, poza wymienionymi, wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące emitenta
  • Piotr Jakubiak Prezes Zarządu