POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok (w tym wypłacie dywidendy)

Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna (Spółka, Emitent) z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2017 roku podjął uchwałę o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 rok, wynikającego z przyjętego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, w kwocie 1 339 835,38 zł netto (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych trzydzieści osiem groszy), w następujący sposób:

1. kwotę 1 321 489,91 zł (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,67 zł brutto),

2. pozostałą kwotę tj. 18 345,47 zł (osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych czterdzieści siedem groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Powyższa rekomendacja została pozytywnie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu, które odbyło się w dniu wczorajszym.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące emitenta
  • Leszek Kasperski Prezes Zarządu
  • Hanna Kijanowska Członek Zarządu