POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Przydział obligacji serii D

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu 19 maja 2017 r. dokonał przydziału obligacji serii D (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii D.
Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii D, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1.260 (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt) obligacji serii D, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.260.000 zł (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii D są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 8% w skali roku.
Termin wykupu obligacji serii D przypada na dzień 18 maja 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące emitenta
  • Marcin Długołęcki Prezes Zarządu