POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zgłoszenie przez akcjonariusza wniosku o wprowadzenie sprawy do porządku obrad WZA

Zarząd spółki Biogened S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 18 maja 2017 r. otrzymał od ENRAV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, będącego akcjonariuszem Emitenta, posiadającym 29,58 % % w kapitale zakładowym Biogened S.A., wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta zwołanego na dzień 8 czerwca 2017 r. Treść złożonego wniosku wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
  • Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu