POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku EUROINVESTMENT S.A.

Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku EUROINVESTMENT SA
14-07-2017
EUROINVESTENT SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2017 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzania niniejszego raportu spółka zależna od Emitenta: EUROSMILE, EUROINVESTMENT spółka akcyjna spółka jawna zakończyła rozliczenie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa CS EURODENTAL. Zgodnie z umową strony nie podają warunków finansowych transakcji, w ramach których podmioty zależne w 100% od Emitenta otrzymały płatności wg zawartych umów z LUXMED Sp. z o.o. za sprzedaż przychodni stomatologicznych stanowiących przedsiębiorstwo CS EURODENTAL.

Emitent podjął negocjacje w celu rozwiązania umów podnajmu obiektu komercyjnego, którego głównym najemcą jest Emitent.

II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał w dniu 14 czerwca 2016 raport roczny za pośrednictwem systemu EBI i dokonał korekty raportu za IV KW 2016 roku.

III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IV.
Emitent planuje zwołanie Walnego Zgromadzania.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące emitenta
  • Richard Kunicki PrezesZarządu