POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zakończenie subskrypcji akcji serii I

Zarząd Luxima S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) poniżej przekazuje informacje dotyczące emisji akcji serii I:

1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 28.09.2017 r. – 29.09.2017 r.;
2. data przydziału/objęcia: 28.09.2017 r. (1.280.000.000 akcji serii I) oraz 29.09.2017 r. (320.000.000 akcji serii I);
3. liczba akcji objętych subskrypcją: 1.600.000.000;
4. stopa redukcji: nie wystąpiła, podział na transze: brak;
5. liczba akcji, które zostały przydzielone/objęte: 1.600.000.000;
6. cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,02 PLN za 1 akcję;
6a. sposób pokrycia akcji: 1.600.000.000 akcji serii I Luxima S.A. zostały objęte za wkład niepieniężny w postaci łącznie 1.000.000 akcji serii A Led Lease S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000427979), stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Led Lease S.A.
7. liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: 3 osoby fizyczne;
8. liczba osób, którym przydzielono akcje: 3 osoby fizyczne;
9. subemitenci: brak;
10. łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 44 150 zł, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty (doradztwo z tym związane): 44 150 zł,
b) wynagrodzenie subemitentów: brak,
c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Spółka dotychczas nie zawarła umowy na sporządzenie dokumentu informacyjnego,
d) promocja oferty: brak.

Akcje serii I zostały objęte za cenę stanowiącą równowartość ich wartości nominalnej (brak agio), w związku z tym koszty emisji zostaną w całości zaliczone do kosztów finansowych Spółki.

Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące emitenta
  • Tadeusz Hapon Prezes Zarządu