POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji akcji serii F

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii F, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej w ramach kapitału docelowego zgodnie z §6a Statutu Spółki, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki (raporty bieżące EBI nr 18/2017 oraz 19/2017), Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Emitent, Spółka), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Akcje serii F wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 7 i art. 453 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji otwartej.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 19 września 2017 r.
Data zakończenia subskrypcji: 6 października 2017 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych:

Data przydziału akcji: 9 października 2017 r.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja otwarta obejmowała nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o numerach od 000.001 (słownie: jeden) do numeru nie mniejszego niż 000.001 (słownie: jeden) i nie większego niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy).

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Brak redukcji.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji otwartej objętych zostało 44.166 (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii F obejmowane były za wkłady pieniężne, po cenie emisyjnej w wysokości 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje serii F zapis złożyły:
- w Transzy Detalicznej: 170 podmiotów,
- w Transzy Instytucjonalnej: 1 podmiot.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje serii F zostały przydzielone:
- w Transzy Detalicznej: 170 podmiotom,
- w Transzy Instytucjonalnej: 1 podmiotowi.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Akcje serii F nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Łączna szacowana wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F wynosi 143.000,00 zł, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 98.000,00 zł,
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł,
d. koszty promocji oferty: 37.000,00 zł,
e. koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu: 8.000,00 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji („agio”), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: §4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące emitenta
  • Paweł Błaszczak Prezes Zarządu