POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Uchwała w sprawie emisji Obligacji serii N

Zarząd spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") z siedzibą w Paproci informuje, że w dniu 22 października 2017 roku podjął uchwałę nr 20/2017 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii N (dalej: "Obligacje", "Obligacje serii N").


Na mocy w/w uchwały Emitent postanowił, że Spółka wyemituje do 3.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000 zł. Cena emisyjna jednej Obligacji serii N będzie równa jej wartości nominalnej, czyli 1.000,00 zł. Oprocentowanie Obligacji serii N w stosunku do ich wartości nominalnej będzie stałe i będzie wynosiło 8% (osiem procent) w skali roku, kupon płatny co 6 miesięcy. Termin wykupu Obligacji serii N to 24 miesiące od dnia emisji. Obligacje serii N zostaną zabezpieczone poprzez cesje obecnych i przyszłych wierzytelności z umów zawartych przez Spółkę oraz poprzez złożenie przez Emitenta oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC co do zobowiązań pieniężnych Emitenta, które będą wynikać z Obligacji serii N. Szczegółowe warunki emisji Obligacji w tym terminy i sposób składania zapisów i wpłat na Obligacje, zasady przydziału Obligacji, szczegółowe zasady ustanowienia zabezpieczenia, zasady wypłaty odsetek oraz wykupu Obligacji określone zostaną przez Zarząd Spółki w warunkach emisji Obligacji. Obligacje będą oferowane w trybie art. 33 pkt. 2) Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty prywatnej. Próg emisji nie jest określony. Oferta Obligacji serii N dojdzie do skutku, jeśli w terminach określonych w Warunkach Emisji zostanie prawidłowo subskrybowana i opłacona co najmniej 1 Obligacja serii N.

Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji serii N przede wszystkim na spłatę wyemitowanych wcześniej, wysoko oprocentowanych obligacji.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące emitenta
  • Waldemar Zieliński Prezes Zarządu