POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał

Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (www.electroceramics.pl) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 listopada 2017 r. na godzinę 11:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Piotr Niespodziewański Prezes Zarządu