POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Zawarcie umowy na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 6 grudnia 2017 roku zawarł z firmą „AUDYT” Biuro Biegłego Rewidenta sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jerzego Saladrę, biegłego rewidenta, wpisanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3532, umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect"

Osoby reprezentujące emitenta
  • Dariusz Kaczmarek Prezes Zarządu