POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 4 grudnia 2017 r., zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, w drodze emisji akcji na okaziciela serii D.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) tj. z kwoty 2.275.000,00 zł (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) do kwoty 3.175.000,00 zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Poprzednia treść art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 Statutu Spółki brzmiała następująco:
„art. 7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.275.000,00 zł. (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).”
„art. 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
- 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł. (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 350000, o wartości nominalnej 0,50 zł. (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oraz
- 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0000001 (jeden) do 3200000 (trzy miliony dwieście tysięcy), o wartości nominalnej 0,50 zł. (zero złotych pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”
Obecna treść art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 Statutu Spółki brzmi następująco:
„art. 7.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.175.000,00 PLN (trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).”
„art. 8.
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 350000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 3200000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja oraz 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 1 do 1800000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.

Podstawa prawna raportu: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Marek Babuśka Prezes Zarządu