POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016/2017

Zarząd Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 6 w przedmiocie podziału zysku Spółki za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku (dalej: „Uchwała”).

Zgodnie z podjętą Uchwałą, zysk Emitenta za okres od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku w kwocie 2.633.113,68 zł zostanie podzielony w taki sposób, iż na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 1.750.000 zł, tj. 1,75 zł na jedną akcję, a pozostałą kwotę w wysokości 883.113,68 zł przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.

Jako dzień dywidendy wyznaczono dzień 15 grudnia 2017 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 5 stycznia 2018 roku.
Dywidendą objęte są akcje spółki wszystkich emisji.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące emitenta
  • Jean Francois Faucher Prezes Zarządu