POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Dokonana zmiana Statutu Platige Image S.A.

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2018 roku, uchwałą nr 4 z 3 stycznia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (“NWZ”) dokonano zmiany § 7 ust. 1 Statutu Emitenta oraz uchwałą nr 6 z 3 stycznia 2018 r. NWZ dokonano następujących zmian Statutu Spółki: §17 ust. 1, §18 ust. 1, §18 ust. 2, § 18 ust. 4 i 5, §19 ust. 1, §19 ust. 7 i 8, §20 ust. 2 lit. b, §20 ust. 2 lit. m i n, §20 ust. 3 oraz w §20 po lit. n dodano nowe litery o-u.


Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwalonych podczas NWZ z 3 stycznia 2018 r. zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych NWZ upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem ww. zmian. O ustaleniu tekstu jednolitego Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect.

Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Janusz Włodarski Wiceprezes Zarządu
  • Magdalena Machalica Członek Zarządu