POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ADMIRAL BOATS S.A. na dzień 8 lutego 2018 r.

Zarząd ADMIRAL BOATS S.A. (dalej Emitent, Spółka) niniejszym ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ADMIRAL BOATS S.A. na dzień 8 lutego 2018 r., na godz. 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wybickiego 50 w Bojanie.
Zarząd przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ADMIRAL BOATS S.A. wraz z projektami uchwał oraz wzorem formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 23.01.2018 roku.
W związku z przewidzianym w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktem dotyczącym uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Emitenta wzywa Akcjonariuszy do zgłaszania kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki.
Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej przyjmowane będą przez Emitenta drogą elektroniczną na adres: biuro@absa.pl do dnia 2 lutego 2018 roku, do godziny 15.00. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:
• CV kandydata,
• Oświadczenie kandydata (wzór w załączeniu),
• Zgodę kandydata na publikację CV, kandydowanie oraz powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki (wzór w załączeniu).
Pełna dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem będzie dostępna na stronie internetowej ADMIRAL BOATS S.A. (www.absa.pl w zakładce "Dla inwestorów") oraz w siedzibie Emitenta.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Pliki do pobrania

Osoby reprezentujące emitenta
  • Krzysztof Pieczewski Prezes Zarządu