POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Podpisanie umowy z firmą audytorską

Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2018 r. Spółka zawarła z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, tj. z PKF Consult Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 477, umowę, na podstawie której ww. podmiot dokona:
- badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
- badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,
- przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres kończący się 30 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące emitenta
  • Damian Fijałkowski Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu