POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Powołanie Członka Zarządu

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: Spółka, NWAI) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki jednogłośnie powołała Panią Magdalenę Gracę na stanowisko Członka Zarządu Spółki, na bieżącą wspólną kadencję Zarządu Emitenta, która upływa w dniu 13 lutego 2017 roku.

W związku z tym, z dniem 3 czerwca 2016 roku skład Zarządu NWAI przestawia się następująco:
Pan Mateusz Walczak – Prezes Zarządu NWAI,
Pan Michał Rutkowski – Członek Zarządu NWAI.
Pani Magdalena Graca – Członek Zarządu NWAI.

Pani Magdalena Graca posiada ośmioletnie doświadczenie zawodowe na rynku finansowym zdobyte w komórkach kontroli wewnętrznej i nadzoru w domach maklerskich. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Finanse i Rachunkowość, specjalność Rynki finansowe i doradztwo inwestycyjne. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie „Audyt, kontrola zarządcza i rachunkowość” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2008-2013 była zatrudniona w Domu Maklerskim IDM S.A., początkowo na stanowisku Inspektora Nadzoru, a od stycznia 2013 roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Działu Nadzoru. Z NWAI Dom Maklerski S.A. związana od grudnia 2013 roku, gdzie pełni funkcję Inspektora Nadzoru.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pani Magdalena Graca nie wykonuje działalności poza Spółką, dotychczas nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem spółek prawa handlowego, nie została skaza prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa, nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie prowadzi działalności która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o KRS.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące emitenta
  • Mateusz Walczak Prezes Zarządu
  • Michał Rutkowski Członek Zarządu