POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Informacja o zamiarze ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu jednorazowego zdarzenia mającego wpływ na wynik skonsolidowany Grupy CIECH za III kwartał 2016 roku

Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o ujęciu w przygotowywanym przez Emitenta skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CIECH za III kwartał 2016 roku _"Skonsolidowane Sprawozdanie"_ rozpoznanego zdarzenia niepieniężnego o charakterze jednorazowym mającego wpływ na Skonsolidowane Sprawozdanie.
W związku z faktem, że CIECH Soda Polska S.A. _spółka zależna od Emitenta_ spełnia warunki uprawniające do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz uprawdopodobniły się szacunki związane z możliwością skorzystania z wyżej wymienionej ulgi, spółka CIECH Soda Polska S.A. rozpozna w wyniku III kwartału aktywo z tytułu odroczonego podatku.
Wysokość maksymalnego do rozpoznania aktywa z tytułu odroczonego podatku została ostrożnościowo pomniejszona o niepewność szacunków związanych z dostępnym limitem pomocy publicznej dla tzw. jednostkowego projektu inwestycyjnego i z tego względu wysokość rozpoznanego aktywa wynosi około 50 mln zł.
Emitent szacuje, że wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowany wynik netto Grupy CIECH za III kwartał wyniesie również około 50 mln zł.
Grupa CIECH w I kwartale tego roku wygenerowała wynik netto na poziomie 102 238 tys. zł, w II kwartale było to odpowiednio 162 079 tys. zł.
Publikacja Skonsolidowanego Sprawozdania nastąpi w dniu 14 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1_ _"MAR"_.

logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3