POLECANE KANAŁY: Poznaj naszą ofertę

Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

Zarząd AmRest Holdings SE _"AmRest", "Spółka"_ informuje o zawarciu w dniu 7 listopada 2016 roku transakcji nabycia 2 138 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 9 listopada 2016 roku.
Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.
Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji:
1_ Średnia cena nabycia akcji 232,72 PLN,
2_ Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01,
3_ Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0101% kapitału zakładowego Spółki czyli 2 138 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
4_ AmRest jest w posiadaniu łącznie 44 179 akcji czyli 44 179 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,2083% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. _Dz.U. z 2014 r, poz. 133_

logo_2 Kontakt

Raporty, wyniki finansowe, akcje, obligacje, umowy, konferencje, analizy, komentarze... Masz dla nas ciekawą informację dotyczącą rynku kapitałowego?
Napisz redakcja@infostrefa.com
lub zadzwoń 22 509 29 50

  • logo1
  • logo2
  • logo3