Licencja na rozpowszechnianie Materiałów serwisu GPW Media prowadzonego przez Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienia ogólne

1.1 Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. oświadcza, że jest uprawniona do rozporządzania prawami autorskimi do materiałów wideo oraz materiałów tekstowych, jednoznacznie wskazanych jako materiały do pobrania z serwisu „GPW Media“, zwanych w dalszej części „Materiałami”, w zakresie wynikającym z niniejszej Licencji. Materiały udostępniane na warunkach niniejszej licencji podlegają ochronie na podstawie Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.00.80.904.). Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z Materiałów, na warunkach innych niż określone w niniejszej licencji lub prawie autorskim.

1.2 Pobranie Materiałów jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków licencji przez osobę, która pobrała Materiały, zwaną w dalszej części „Licencjobiorcą”.

Przedmiot Licencji

2. Przedmiotem niniejszej Licencji jest udzielenie upoważnienia do rozpowszechniania Materiałów, które Licencjobiorca zamierza pobrać drogą elektroniczną, w imieniu i na rzecz Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. lub osób trzecich, których Materiały znajdują się w zasobach Serwisu GPW Media na podstawie odrębnej umowy. W stosunku do Materiałów przekazanych Instytutowi Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. przez osoby trzecie. Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. posiada odpowiednie pełnomocnictwo do udzielania dalszych upoważnień do rozpowszechniania tych Materiałów.

Zakres licencji

3.1 Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A., działając w imieniu własnym i na swoją rzecz lub w imieniu i na rzecz osób trzecich, udziela Licencjobiorcy na czas nieoznaczony, niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na rozpowszechnienie Materiałów na polach eksploatacji obejmujących: zwielokrotnienie, opublikowanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie w szczególności w telewizji, radiu oraz na stronach systemów informatycznych. Ponadto Licencjobiorca jest upoważniony do dokonywania drobnych technicznych modyfikacji Materiałów, koniecznych do dostosowania wykonywania uprawnień do różnych środków przekazu, nośników lub formatów. W przypadku, gdy Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. działa w imieniu i na rzecz osób trzecich, Materiały oznaczone są dodatkowymi informacjami wskazującymi na uprawnionego, w imieniu którego lub na którego rzecz Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. udziela upoważnienia. W odniesieniu do Materiałów osób trzecich znajdujących się w Serwisie GPW Media , Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. jest w stosunku do Licencjobiorcy, jedynym przedstawicielem umocowanym do podejmowania czynności prawnych i faktycznych. Jakikolwiek kontakt z tymi osobami odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A.

3.2 Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielenie Licencji następuje nieodpłatnie, czyli bez wynagrodzenia dla Licencjodawcy. 3.3 Licencjobiorca zobowiązuje się korzystać z pobranych Materiałów z zachowaniem praw osób trzecich. Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia tych praw.

3.4 Licencjobiorca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów chroniących prawo do wizerunku osób przedstawionych w Materiałach oraz ich dóbr osobistych. Licencjobiorca zobowiązuje się do działania w tym zakresie ze szczególną starannością polegającą w szczególności na każdorazowej ocenie kontekstu rozpowszechniania Materiałów oraz przedstawionych na nich wizerunków osób, a także – z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących praw do wizerunku i ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich – słusznego interesu twórcy. W przypadku konieczności uzyskania stosownego zezwolenia lub skierowania w stosunku do Licencjobiorcy roszczeń osób, których wizerunku publikacja ma dotyczyć, Licencjobiorca informuje o tym niezwłocznie Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A.

3.5 Na żądanie Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. Licencjobiorca zobowiązany jest do usunięcia pobranych Materiałów. Przesłanie takiego żądania przez Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. jest równoznaczne z zakazem wykorzystania Materiałów w jakikolwiek sposób.

3.6 Niniejsza Licencja nie obejmuje rozpowszechniania Materiałów w celach reklamowych lub promocyjnych, niezależnie od rodzaju nośnika, środka przekazu i zakresu ich rozpowszechniania. Rozpowszechnianie Materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym wymaga uprzedniej zgody Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Licencja nie obejmuje prawa do rozpowszechniania Materiałów w celach zarobkowych.

3.7 Na żądanie Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. Licencjobiorca zobowiązuje się oznakować opublikowane lub rozpowszechnione Materiały w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z informacją o Materiale zawartym w jego opisie, a w szczególności poprzez wskazanie na źródło pochodzenia Materiału oznaczeniem „GPW Media” użytym samodzielnie lub wraz z oznaczeniem dodatkowym wskazującym na osoby trzecie, w przypadku gdy opis wskazuje na pochodzenie Materiałów od osób trzecich.

3.8 Licencjobiorca nie jest uprawniony do zwielokrotniania lub powielania Materiałów w zakresie przekraczającym upoważnienie do rozpowszechniania Materiałów określone w niniejszej Licencji. 3.9 Licencjobiorca nie jest uprawniony do przechowywania jakichkolwiek kopii Materiałów, ich archiwizacji lub katalogowania w innym celu niż związany z korzystaniem z Licencji, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A.

3.10 W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z powyższych postanowień, Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych.

Postanowienia końcowe

4.1 W razie wątpliwości co do zakresu przysługujących Licencjobiorcy uprawnień wynikających z niniejszej Licencji Licencjobiorca zobowiązany jest zwrócić się do przedstawiciela Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A., upoważnionego do udzielenia stosownych informacji.

4.2 W kwestiach nieuregulowanych Licencją, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego. Licencjobiorca zobowiązuje również Regulamin korzystania z Serwisu.

4.3 Spory wynikające lub mogące wyniknąć z niniejszej Licencji, Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.

4.4 W przypadku wystąpienia przeciwko Instytutowi Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z publikacji Materiałów z naruszeniem przez Licencjobiorcę postanowień niniejszej Licencji, Licencjobiorca zobowiązuje się niezwłocznie pokryć wszelkie koszty Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. poniesione w związku z dochodzeniem tych roszczeń przez osoby trzecie: w szczególności koszty procesowe, negocjacji, opinii prawnych i tym podobne