LOADING

Wpisz aby wyszukać

Akcjonariusz

Słownik

Akcjonariusz

Share
Akcjonariusz definicja

Akcjonariuszem jest osoba, która nabyła akcje wyemitowane przez spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną. Wykup akcji wiąże się z wniesieniem wkładu pieniężnego, który czyni nabywcę współwłaścicielem danej spółki. Posiadacz akcji nabywa jednocześnie określone prawa majątkowe i niemajątkowe. W związku z tym na wspólnika nakładane są określone obowiązki.

Jakie są jego prawa? Kto może zostać wspólnikiem?

Akcjonariuszem może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wystarczy nabyć dowolną liczbę akcji w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, aby stać się jej akcjonariuszem. Akcjonariusz zostaje wpisany do księgi akcyjnej lub jest posiadaczem tzw. akcji na okaziciela. Podstawowymi przywilejami współwłaściciela spółki jest prawo głosu, możliwość uczestniczenia w zgromadzeniach oraz partycypacja w zyskach.

Kim jest akcjonariusz? Co może zrobić? Co powinien zrobić?

Umarzając udziały, ich nabywca staje się udziałowcem spółki. Wiąże się to z obowiązkiem wypełnienia nałożonych na niego zobowiązań, przede wszystkim wniesienia wkładu na kapitał zakładowy. Brak wpłaty może skutkować umorzeniem posiadanych udziałów. Akcjonariusz, który spóźnia się z płatnością, musi zapłacić odsetki lub odszkodowanie.

Prawa akcjonariuszy to przede wszystkim możliwość głosowania, uczestniczenia w walnych zgromadzeniach i otrzymywania informacji. Inne prawa to:

  • bierne prawo wyborcze do organów spółki,
  • możliwość zaskarżania uchwał
  • możliwość pozwania spółki o odszkodowanie,
  • przywilej udziału w zyskach,
  • prawo do udziału w podziale majątku likwidacyjnego.
  • akcjonariusz ma również prawo do objęcia nowo wyemitowanych akcji.
Poprzedni artykuł
Następny artykuł

Następny