LOADING

Wpisz aby wyszukać

Co to są akcje?

Artykuły

Co to są akcje?

Share
Czym są akcje

Istnieje wiele możliwości inwestycyjnych, a jedną z nich są akcje. Akcje mogą przynieść spore zyski, ale nie da się ukryć, że są to ryzykowne instrumenty finansowe. Dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie i Twoją uwagę przykuły akcje? Dowiedz się czym jest ten instrument, jakie są jego rodzaje i jak duże ryzyko wiąże się z posiadaniem nowych akcji.

Akcje przeznaczone są raczej dla doświadczonych inwestorów, którzy są gotowi ponieść spore ryzyko, licząc się zarówno z zyskiem, jak i stratą. Szczegółową charakterystykę akcji można znaleźć poniżej.

Czym są akcje?

Akcje to rodzaj papierów wartościowych. Posiadacze akcji, czyli akcjonariusze, są współwłaścicielami części majątku spółki akcyjnej, czyli takiej, której akcje są dopuszczone do publicznego obrotu, czyli mogą być przedmiotem obrotu na publicznym rynku kapitałowym, czyli rynku ogólnie dostępnym dla inwestorów indywidualnych.

Kupując akcje, zyskujemy pewien wpływ na sposób zarządzania spółką oraz prawo do udziału w osiąganych przez nią zyskach. Istotne jest rozróżnienie pomiędzy akcjami zwykłymi i uprzywilejowanymi. Uprzywilejowanie może oznaczać pewne dodatkowe prawa, na przykład w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub w prawie do dywidendy.

Jakie są rodzaje akcji?

Ze względu na sposób przeniesienia własności wyróżniamy:

  • akcje imienne – prawo do nich ma wyłącznie osoba fizyczna lub prawna wskazana w dokumencie akcji. Najczęściej posiadaczami takich akcji są założyciele spółki. W przypadku akcji imiennych zarząd spółki zobowiązany jest do prowadzenia księgi akcyjnej, w której wpisywane są dane osoby uprawnionej do akcji. Nie można ich sprzedawać ani kupować na giełdzie, ponieważ mają one charakterystyczne, indywidualne cechy, tj. nie są standaryzowane. Akcje imienne mogą być opłacone w 25% przed ich objęciem.
  • akcje na okaziciela – są przeciwieństwem akcji imiennych. Prawo do nich przysługuje każdemu akcjonariuszowi, ponieważ dane akcjonariusza nie pojawiają się na dokumencie akcji, więc nie są one powiązane z konkretną osobą. Są one przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych. Akcje na okaziciela muszą zostać opłacone w całości przed ich objęciem.


Jeśli chodzi o formę pokrycia, możemy wyróżnić:

  • akcje gotówkowe – pokrywane wkładami pieniężnymi. Są one emitowane w zamian za wkłady pieniężne wnoszone przez akcjonariuszy. Charakteryzują się tym, że mogą zostać wyemitowane po częściowej wpłacie (co najmniej 25% należnej kwoty). Do czasu pełnej wpłaty są akcjami imiennymi.
    Akcje aportowe – pokrywane wkładem niepieniężnym. Wydawane są w zamian za wkłady niepieniężne, czyli tzw. aporty, którymi mogą być nieruchomości lub wartości niematerialne i prawne. Do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych za drugi rok obrotowy przez walne zgromadzenie są akcjami imiennymi.
    Biorąc pod uwagę prawa akcjonariuszy wyróżniamy:
  • akcje zwykłe – każdy posiadacz akcji ma z niej takie same prawa. Dają one swoim właścicielom takie prawa jak prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z prawem głosu, prawo do dywidendy, prawo poboru czy prawo do podziału majątku spółki w przypadku jej likwidacji. Akcje zwykłe reprezentują ułamkową własność kapitału zakładowego i mogą być przedmiotem obrotu na giełdzie.
    Akcje uprzywilejowane – posiadacz akcji może, z tytułu jej posiadania, uzyskać pewne przywileje, np. pierwszeństwo w wypłacie dywidendy, większe znaczenie głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W przypadku uprzywilejowania co do głosu, akcjonariusz może być uprawniony do dwóch głosów na akcję. Akcje uprzywilejowane nie są przedmiotem obrotu giełdowego.

Następny