LOADING

Wpisz aby wyszukać

Czym są Obligacje Skarbu Państwa?

Artykuły

Czym są Obligacje Skarbu Państwa?

Share
Obligacje skarbu Państwa

Obligacje to dłużne papiery wartościowe. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, są to papiery wartościowe emitowane w serii, co do których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji, zwanego obligatariuszem, i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Wskazana ustawa reguluje jednak obligacje jako takie, a nie obligacje skarbowe. Co to jest obligacja? Po wyjaśnienie tego pojęcia najlepiej sięgnąć do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji przychodowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych.

Obligacje skarbowe emitowane są przez Skarb Państwa. W momencie zbycia obligacji Minister Finansów pożycza od nabywcy obligacji (obligatariusza) określoną kwotę pieniędzy i zobowiązuje się do jej zwrotu wraz z należnymi odsetkami w określonym terminie, tj. do wykupu tych papierów wartościowych.

Do zakupu uprawnione są osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, a także fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Jak działają obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to dobry sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i jednocześnie osiągnięcie zysku. Kupuje się je na dłuższy okres – zwykle co najmniej 2 lata, ale jednocześnie Ministerstwo Finansów oferuje nawet obligacje 3-miesięczne o stałym oprocentowaniu.

Decydując się na takie rozwiązanie, powierzasz swoje pieniądze państwu i tym samym możesz uzyskać od niego stabilny dochód w zamian za zamrożenie środków.

Emitent obligacji skarbowych staje się Twoim dłużnikiem, a Ty nabywając takie papiery wartościowe stajesz się ich obligatariuszem i z tego tytułu otrzymujesz gwarantowane odsetki za powierzony kapitał pieniężny.

Każda obligacja, w tym obligacja skarbowa, zakłada pewne warunki operacyjne, które obejmują:

  • ustalony termin wykupu, w którym emitent zobowiązuje się do wykupu obligacji;
  • cenę nominalną, czyli wartość, którą emitent powinien zwrócić inwestorowi;
  • cena emisyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w momencie emisji pierwszemu nabywcy;
  • cena transakcyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w okresie jej obowiązywania;
  • stopa procentowa, czyli wartość odsetek, które zarobisz na podjętej inwestycji.

Za atut takich papierów wartościowych należy uznać bezpieczeństwo oszczędzania pieniędzy. Ryzyko jest tutaj praktycznie zerowe, gdyż ten rodzaj obligacji jest powszechnie uznawany za jeden z najbezpieczniejszych papierów wartościowych.

Obligacja skarbowa powoduje, że państwo zaciąga dług u obligatariusza, za który bierze pełną odpowiedzialność i odpowiada za takie zobowiązanie całym swoim majątkiem. Aby obligacje skarbowe nie zostały wykupione, musiałoby dojść do bankructwa państwa.

Poprzedni artykuł

Następny