LOADING

Wpisz aby wyszukać

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA – (08N) 08OCTAVA

Czarny Czwartek – dramat inna giełdzie

admin 25 sierpnia, 2023

Panika Giełdowa

admin 25 sierpnia, 2023

Jak zawiesić działalność jednoosobową w Polsce

admin 15 czerwca, 2023

Korekta na giełdzie – co to jest i kiedy ma miejsce?

admin 29 maja, 2023

Firma działa w sektorze nieruchomości jako aktywny inwestor finansowy. Jej głównym celem inwestycyjnym są inwestycje średnioterminowe, pozwalające na tworzenie wartości dodanej w realizowanych projektach.

Notowania (08N) 08OCTAVA


Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Octava SA
Prezes: Rymaszewski Piotr
Sektor:
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 42 786 848
Zatrudnienie: 2 (2022r.) – spółka3 (2022r.) – grupa
Audytor: BDO sp. z o.o. sp. k.
Ulica: ul. Twarda 18
Kod: 00-105
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3506245
Fax: +48 22 3561899
Internet: www.octava.com.pl
Email: fundusz@octava.com.pl 

Cel spółki

Celem Octava S.A. jest osiągnięcie w średnim terminie stopy wzrostu wartości aktywów netto na poziomie wyższym niż stopa wzrostu aktywów netto osiągana przez fundusze lub spółki o porównywalnym profilu ryzyka. Cel ten będzie realizowany w oparciu o portfel inwestycyjny składający się z nie więcej niż 10 małych lub średnich projektów inwestycyjnych w danym czasie.

Strategia

Strategia Spółki polega na aktywnym angażowaniu się w nieruchomości lub inne projekty, które pozwolą osiągnąć ponadprzeciętne zwroty.

W przypadku inwestycji kapitałowych Spółka będzie inwestować w projekty, w których wymagana stopa zwrotu wyniesie nie mniej niż 15% rocznie*.

Spółka dopuszcza inwestycje o charakterze dłużnym lub kapitałowym, w których wymagana stopa zwrotu może być niższa i będzie ustalana z uwzględnieniem poziomu ryzyka wynikającego z ustanowionego zabezpieczenia.

Octava S.A. będzie sprzedawać projekty, dla których oczekiwany wzrost wartości będzie niższy niż zakładana przez Spółkę wymagana stopa zwrotu. Wpływy ze sprzedaży projektów będą reinwestowane w nowe projekty budowlane lub dystrybuowane do akcjonariuszy (poprzez wykup akcji w celu umorzenia lub wypłatę dywidendy).

Głównym celem inwestycyjnym Spółki będą małe i średnie projekty deweloperskie lub inne inwestycje oportunistyczne. Spółka nie wyklucza inwestycji w projekty o innym przeznaczeniu.

Octava nie gwarantuje osiągnięcia wymaganej stopy zwrotu na tym poziomie, ani dla pojedynczego projektu, ani dla części lub całości portfela inwestycyjnego. Stopa zwrotu z inwestycji zostanie obliczona w modelu finansowym projektu, który stanowi podstawę decyzji inwestycyjnej przy zastosowaniu założeń finansowych określonych w oparciu o najlepszą wiedzę i doświadczenie pracowników Spółki i partnerów współpracujących przy projekcie.