LOADING

Wpisz aby wyszukać

Jak zostać akcjonariuszem?

Artykuły

Jak zostać akcjonariuszem?

Share
Jak zostać akcjonariuszem?

Aby zostać akcjonariuszem, należy dokonać zakupu papierów wartościowych spółki (akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej) — wystarczy tylko jedna akcja, żeby stać się posiadaczem części majątku przedsiębiorstwa. 

Wykupu może dokonać osoba fizyczna i prawna, ale także osobowa spółka handlowa. Akcjonariusz nabywa również akcje w drodze dziedziczenia. Nowy wspólnik zostaje wpisany do księgi akcyjnej lub staje się właścicielem akcji na okaziciela. Tego rodzaju papiery wartościowe są niepodzielne i zbywalne.

Czym jest walne zgromadzenie spółki?

Walne zgromadzenie to jeden z organów spółki akcyjnej. Pozostałe to zarząd, który reprezentuje przedsiębiorstwo, a także kieruje jego działaniami oraz rada nadzorcza pełniąca funkcje kontrolne. Zgromadzenie jest zwoływane w określonych celach. Mogą w nim uczestniczyć akcjonariusze, a także członkowie zarządu i rady nadzorczej. Akcjonariusz ma duży wpływ na wszelkie sprawy związane z przedsiębiorstwem, a także ma prawo zgłaszać swój projekty uchwał.

Walne zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym (w szczególnych przypadkach). Na spotkaniach zatwierdza się sprawozdania finansowe lub dotyczące działalności. Wtedy też zapadają decyzje o udzieleniu absolutorium poszczególnym członkom spółki, podziale zysków lub pokryciu strat. Zgromadzenie może zwołaćakcjonariusz posiadający pokrycie na ponad połowę kapitału, rada nadzorcza lub zarząd.

Czym jest rejestr akcjonariuszy?

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadziła obowiązek tworzenia cyfrowych rejestrów akcjonariuszy, który jest dostępny od 1 stycznia 2021 roku. Walne zgromadzenie ma za zadanie wybrać podmiot, który będzie go prowadził — musi to być instytucja z licencją KNF. Co ważne, akcje jednej spółki nie mogą być odnotowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i w depozycie papierów wartościowych. 

Jakie informacje znajdą się w elektronicznym dokumencie? Znajdują się tam dane o tym, kim jest akcjonariusz: imię, nazwisko, adres oraz wartość nominalna, seria, numer, rodzaj akcji.

Wpisu dokonuje się na żądanie spółki lub osoby, która wykaże interes prawny. Zgodnie z nowymi przepisami akcjonariusz musi zostać uwzględniony w rejestrze, ponieważ tylko w takiej sytuacji zostanie uznany za uprawnionego do wypłaty dywidendy. Podmiot prowadzący spis ma obowiązek wystawienia na żądanie tzw. świadectwa rejestrowego, które potwierdza uprawnienia wynikające z akcji.

Co to jest zysk akcjonariusza?

Zysk z posiadania akcji to tzw. dywidenda dla akcjonariuszy. Kiedy i na jakich zasadach je ona wypłacana? Kwota musi wynikać ze sprawozdania finansowego lub z uchwały, chyba że w umowie zostały zawarte inne warunki. Osoba uprawniona do otrzymania środków to akcjonariusz, który posiadał akcje w dniu ogłoszenia decyzji o wypłacie dywidendy. Zazwyczaj jej wysokość jest zależna od liczby posiadanych akcji.

Istnieją wytyczne dotyczące maksymalnej wysokości wypłat. Akcjonariat (ogół akcjonariuszy) otrzymuje do podziału kwotę, która nie może przekroczyć sumy zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielnych zysków z poprzednich lat, kwoty z kapitału akcyjnego przeznaczonego do wypłat dywidendy. Akcjonariusz może otrzymać zaliczkę, jeśli taki zapis znajduje się w umowie.

Udziałowiec a akcjonariusz — różnice

Akcjonariusz to osoba nabywająca papiery wartościowe spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Udziałowiecposiada akcje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Choć pojęcia te bywają stosowane wymiennie, mówią o dwóch różnych osobach, które mogą jednak mieć podobne prawa oraz obowiązki wynikające z umowy.

Poprzedni artykuł